Regulamin Woodstock Rally 2018

1. Woodstock Rally 2018 jest organizowany przez Stowarzyszenie Chrześcijański Klub
Motocyklowy Boanerges Poland
2. Wstęp na Woodstock Rally 2018 zwany dalej WR18 jest płatny, odbywa się na terenie
otwartym
3. WR18 zaczyna się 01 sierpnia o godzinie 12:00 a kończy 05 sierpnia 2018 o godzinie 10:00
4. Po terenie WR18 mogą poruszać się osoby, które zakupią bilet wjazdowy, zarejestrują się
podając swoje dane osobowe oraz dane rejestracyjne motocykla i otrzymają specjalną
opaskę, która musi być umiejscowiona na ręku
5. W razie utraty opaski lub zniszczenia uczestnik WR18 jest zobowiązany do natychmiastowego
poinformowania organizatora WR18
6. Namioty uczestników WR18 mogą być rozstawione wyłącznie w miejscach do tego
wyznaczonych
7. Pojazdy mechaniczne mogą być zaparkowane jedynie w parku maszyn (niestrzeżony parking)
oraz w miejscach wyznaczonych przez organizatora. Uczestnicy są zobowiązani do
zachowania szczególnej ostrożności podczas wjeżdżania i wyjeżdżania z ww miejsc
8. Na terenie WR18 zabronione jest:
a. wnoszenie narkotyków, dopalaczy i innych substancji odurzających
b. handel alkoholem, narkotykami, dopalaczami i innymi substancjami odurzającymi
c. okazywanie jakichkolwiek przejawów agresji i przemocy
d. wnoszenie opakowań szklanych oraz przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla
zdrowia i życia innych uczestników
e. używanie otwartego ognia (ogniska, butle gazowe)
f. wnoszenie przechowywanie materiałów pirotechnicznych
g. palenie tytoniu na obszarach leśnych na terenie WR18
h. wchodzenie na scenę oraz wszelkie inne zabudowania techniczne oraz teren techniczny
i. parkowanie pojazdów mechanicznych na drogach ewakuacyjnych, polach namiotowych,
drogach przeciwpożarowych oraz wszystkich ciągach komunikacyjnych. Niezastosowanie
się do tych zasad skutkuje odholowaniem pojazdu przez służby organizatora. Parkowanie
pojazdów na terenie WR18 możliwe jest tylko w miejscach wskazanych przez
Organizatora
9. Na terenie WR18 obowiązuje całkowity zakaz używania sterowanych modeli latających oraz
dronów
10. Bez pisemnej zgody organizatora, na terenie WR18 obowiązuje zakaz prowadzenia wystaw,
happeningów, prezentacji oraz handlu
11. Na terenie WR18 obowiązuje zakaz prowadzenia wszelkich działań promocyjnych,
marketingowych i wizerunkowych bez zgody organizatora
12. WR18 będzie rejestrowany przez urządzenia audio video. Uczestnictwo w WR18 oraz
przebywanie na terenie WR18 jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne
wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby realizacji telewizyjnej i fotograficznej oraz w
nagraniach utrwalonych podczas imprezy wykorzystywanych i udostępnianych w sposób
komercyjny lub niekomercyjny w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach materialnych
(cyfrowych, optycznych itp.) i niematerialnych (transmisja danych)
13. Administratorem Twoich danych osobowych zebranych za pomocą powyższych jest
Stowarzyszenie Chrześcijański Klub Motocyklowy Boanerges Poland.
14. Niszczenie mienia znajdującego się na terenie Festiwalu podlega karze na zasadach ogólnych
15. Złamanie zasad regulaminu skutkuje wezwaniem do natychmiastowego opuszczenia terenu
WR18
*Regulamin zostanie podany do publicznej wiadomości za pomocą informacji na tablicach
ogłoszeń na terenie WR18, informacji w publikacjach WR18, oraz na oficjalnych ogólnodostępnej
stronie internetowej Boanerges. Przebywanie na terenie WR18 jest jednoznaczne z jego
akceptacją.